Wykorzystywane Materia?y i technologie
Wyburzenia

Opanowali?my rwnie? technologi? ci?cia konstrukcji ?elbetonowych pi?ami diamentowymi co jest ekonomicznie uzasadnione w przypadku konstrukcji do wysoko?ci ok. 100m
Za?o?eniem naszych technologii jest, aby wszelki transport materia?u porozbirkowego odbywa? si? tylko we wn?trzu komina, uniemo?liwiaj?c przedostawanie si? przypadkowych drobnych odpadw na zewn?trz komina. Dodatkowym zabezpieczeniem s? pojedyncze lub podwjne ekranowania na najwy?szych partiach rozbieranego komina. Zabezpieczenie takie daje pewno?? zachowania bezpiecze?stwa w strefie ochronnej wok? komina. W miar? post?pu prac system ekranowania jest odpowiednio przemieszczany pionowo.

W przerwach prac rozbirkowych nast?puje wywz i segregacja odpadw z wn?trza komina. Operacja ta jest precyzyjnie zaplanowana, aby przygotowuj?c wn?trze na kolejne odpady nie stwarza? zbyt d?ugich przestojw czasowych z robotami rozbirkowymi.