Wykorzystywane Materia?y i technologie
Dachy

Pi?kny dach nadaje domowi niepowtarzalny charakter. Jednak pokrycie dachowe - zw?aszcza ocieplone we?n? - jest jednym z trudniejszych do wykonania elementw domu. Wymagane s? te? prace wysoko?ciowe i aplinistyczne.

Dlatego tak istotny jest dobr fachowcw, ktrzy us?ugi dekarskie wykonaj? z nale?yt? staranno?ci?.

Prace dekarskie to obecnie sztuka - dysponujemy bowiem ogromn? r?norodno?ci? pokry? dachowych. Trzeba te? pami?ta?, ?e dach wykonany niezgodnie ze sztuk? dekarsk? trudno poprawi?. Taka naprawa mo?e by? tym kosztowniejsza, im dro?sze by?o pokrycie dachowe i im bardziej skomplikowany by? kszta?t dachu. Od dobrego krycia dachw zale?y te? d?ugowieczno?? budynku, a co za tym idzie nasz spokojny sen, gdy? nie musimy si? martwi? o przeciekaj?cy dach niszcz?cy nasze nerwy i dobytek.
Nie dzia?amy jak inne firmy dekarskie - prace dekarskie wykonuj? wy??cznie wykwalifikowani pracownicy. Wykonujemy pokrycia dachowe nie tylko z popularnych materia?w, jak dachwki betonowe i ceramiczne. Us?ugi i roboty dekarskie obejmuj? te? krycie blachodachwk? oraz gontem.
Nasi pracownicy posiadaj? d?ugoletnie praktyki w zawodzie, dlatego mo?esz by? pewien jako?ci us?ug.
Us?ugi dekarskie wyceniane s? indywidualnie. Ko?cowa cena zale?y od stopnia skomplikowania dachu oraz wybranego pokrycia dachowego.

Nie funkcjonuje co? takiego jak sztywny cennik na roboty i us?ugi dekarskie. Je?li chcesz wiedzie? wi?cej, po prostu zadzwo?.
Wykonujemy te? prace konserwatorskie istniej?cych pokryc dachowych ( nylon dekarski, lokalizacja przeciekw).