Wykorzystywane Materia?y i technologie
Wyburzenia

Korzystaj?c ze zdobytych do?wiadcze? oferujemy na terenie ca?ej Polski kompleksowe prace zwi?zane z wyburzeniami i rozbirkami obiektw wysokich.

?wiadczymy us?ugi w zgodzie z najwy?szymi standardami BHP i ochrony ?rodowiska. Stosujemy przy tym wszystkie dost?pne metody i technologie wyburzania, ktre s? indywidualnie opracowywane przy okazji ka?dego projektu. Nasz? misj? jest stworzenie nowego standardu w bran?y oraz zdobycie zaufanie ka?dego, nawet najbardziej wymagaj?cego Klienta.
Analizuj?c potrzeby poszczeglnych klientw oraz r?ne mo?liwo?ci rozbirek kominw przemys?owych, pod wzgl?dem zarwno ekonomicznym, czasowym, bezpiecze?stwa, a tak?e w celu zminimalizowania ilo?ci osb pracuj?cych na wysoko?ci, Firma MOLTO stosuje indywidualnie dobran? metod? rozbirki do poszczeglnych projektw.
Rozbirka kominw zawsze jest poprzedzana indywidualn? ocen? ryzyka prac i odpowiednim doborem technologii w zale?no?ci od warunkw s?siedztwa komina. Metoda mechaniczna mo?e by? stosowana przy rozbirce kominw o wysoko?ci dochodz?cej do 300m, ktrych otoczenie jest g?sto zabudowane, co cz?sto dyskwalifikuje inne metody rozbirki.